Ubytovací řád

 1. Penzion  poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni penzionu.
 2. Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.
 3. Penzion je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši.
 4. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je penzion oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb pro zahraniční klienty.
 5. Na základě potvrzené objednávky je penzion povinen hosta ubytovat od 13:00 do 21:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 13:00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení.
 6. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 18:00 hod není penzion povinen ubytovat.
 7. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je penzion oprávněn nabídnout pokoj jiný.
 8. Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků penzionu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů penzion neručí.  Rádi bychom Vás informovali, že penzion nenese odpovědnost za uschované věci na pokoji.
 9. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8:00 do 21:00 hodin se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté. Pokud návštěva neopustí pokoj po době pro návštěvy určené tj. do 21.00 hod. může penzion účtovat tuto osobu jako hosta na jednolůžkovém pokoji.
 10. Na všech penzionových pokojích i ve společných prostorách je ZAKÁZÁNO    KOUŘIT, vyjma míst k tomu určených. Nedodržení tohoto zákazu je pokutováno částkou 5000,- Kč.
 11. Hosté penzionu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách penzionu. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
 12. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi, a to ve všech prostorách penzionu.
 13. Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách penzionu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 14. Psi a jiná domácí zvířata mohou sdílet pokoj za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a za předpokladu, že majitel souhlasí a respektuje pravidla pobytu s domácími mazlíčky. Cena za pobyt zvířete se účtuje podle platného ceníku.
 15. Od 22 do 7 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 16. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na majetku penzionu.
 17. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok penzionu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.
 18. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do penzionu.
 19. Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno penzionem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10:00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je penzion oprávněn účtovat hostu pobyt za další den, popř. alespoň jeho část.
 20. Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, uzamknout, zavřít dveře a okna. Při odhlášení z penzionu musí na recepci odevzdat klíče od pokoje, popřípadě nechat klíče na příslušném místě domluveném s personálem penzionu.
 21. Za ubytování a služby hosté platí v den svého příjezdu do ubytovacího zařízení dle platného ceníku. Před odjezdem z penzionu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.
 22. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, penzion nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 1.000 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z penzionu.
 23. Ve výjimečných případech je penzion oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.
 24. Informace o cenách službách penzionu jsou k dispozici na recepci a na webových stránkách.
 25. Vedení penzionu přivítá jakékoli návrhy na zlepšení a zároveň děkuje i za kritické připomínky.
 26. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je host poruší, má hotel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.
 27. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovi přání.
 28. Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2019